Skopiuj widget
Widget
Widget
Thumb_widget
Skopiuj kod
Skopiowano kod

Black Silesia Open Air - bilet dwudniowy

250.00 zł

Kup teraz

Black Silesia Open Air Festival

Data: 08 - 09.06.2018

Miejsce: Gród Rycerski pod Byczyną, 46-220 Biskupice 58

 

Cena biletu: 250 zł (dwa dni)

 

Dostępne są bilety kolekcjonerskie z następującymi opcjami odbioru:

1) Zamówienie poprzez 8merch – płatność przelewem + odbiór w dniu imprezy (potwierdzenie o treści "processing" wysyłamy w ciągu tygodnia od zaksięgowania wpłaty).

2) Zamówienie poprzez 8merch – płatność przelewem + wysyłka (bilety wysyłamy do dwóch tygodni od zaksięgowania wpłaty - w momencie wysłania zamawiający otrzymuje maila o treści "fullfilled").

 

Ilość biletów ograniczona.

 

Black Silesia Productions - regulamin.

 

1. Postanowienia ogólne

niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzonej przez Black Silesia Productions (organizator) oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.2. Zakres obowiązków organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

a) do obowiązków organizatora imprezy należy zapewnić posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy oraz jej niezakłóconego przebiegu.

b) Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenie z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

c) Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych powodów, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja, lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy, oraz przypadki gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach - w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

d) w przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy, na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot do Organizatora mailowo (na adres michal@blacksilesia.pl), bez zbędnej zwłoki po podaniu informacji o odwołaniu koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z punktem 2c powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.

 

3. Bezpieczeństwo imprezy

Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

a) odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa

b) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończecniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty stanowiące zagrożenie.

d) zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

 

4. Postanowienia dodatkowe

a) uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na działanie świateł stroboskopowych. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

b) zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

c) bilet nie może być bez zgody organizatora używany w akcjach reklamowych i promocyjnych , konkursach oraz loteriach czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez artystę w trakcie trwania imprezy

e) Black Silesia Productions zastrzega sobie prawo do dokonywania zapisu imprezy biletowanej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – w takim przypadku uczestnik imprezy biletowanej wyraża bez jakichkolwiek roszczeń zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku i głosu dowolną techniką oraz wielokrotne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wykorzystanie takiego utrwalenia poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechnianie wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób.